« Atgal
Titulinis » Administracinė informacija » Projektai » Įvykdyti projektai » 2015 m. »

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas - galimybė gerinti ugdymo kokybę

Erasmus + programos Pavienių asmenų judumo švietimo ir mokymo srityje projektas „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas - galimybė gerinti ugdymo kokybę" - tai kvalifikacijos tobulinimo projektas. Nuolatinę gimnazijos veiklą sudaro formalaus švietimo programų (Bendrojo ugdymo programa ir Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programa) įgyvendinimas ir neformalus ugdymas, nacionalinių, tarptautinių projektų vykdymas.

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas yra viena iš gimnazijos prioritetinių sričių, užtikrinanti ugdymo kokybės gerinimą. Gimnazija nuolat siekia sudaryti sąlygas TB programų mokytojams dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose bei skatina tarptautinę patirtį turinčius mokytojus dalyvauti nacionaliniuose ugdymo kokybės gerinimo projektuose (pvz. Brandos darbo modelio kūrimo ir pilotavimo projektas, projekto "Lyderių laikas -2" socialinių kompetencijų ugdymas Šiaulių miesto bendrojo ugdymo švietimo įstaigose).

Sudarytos sąlygos vykti į mokymus 6 skirtingų dalykų mokytojams, nedalyvavusiems TBO kavlifikacijos tobulinimo mokymuose.  Skirtingų dalykų: biologijos, istorijos, matematikos, psichologijos, ekonomikos ir anglų kalbos mokytojai dalyvavo 3 dienų kursuose "Category 1 & 2 Workshops for IB DP teachers". Kursai buvo skirti neturintiems ar turintiems mažai patirties mokytojams, todėl mokymuose buvo akcentuojami, pabrėžiami esminiai, patys svarbiausi TBD programos dėstymo principai ir praktikos. Mokymų metu buvo patobulintos mokytojų profesinės kompetencijos (mokytojams asmeninė nauda), tai daro tiesioginę įtaką jų vedamų pamokų kokybei (nauda mokiniams): gautos didaktinės rekomendacijos leidžia efektyviau išdėstyti dėstomų dalykų mokomąją medžiagą, mokytojai geba taikyti įvairesnius darbo metodus, kompetentingiau atlikti praktikos darbų vertinimą, tai daro tiesioginę įtaką mokinių mokymos(si) kokybei, ugdymo(si) rezultatams. Gimnazijai tai neįkainojama nauda, nes taip buvo ne tik įgyvendintas vienas iš strateginių gimnazijos tikslų, bet ir sudarytos sąlygos pagerinti TBD ir MYP programų įgyvendinimo, mokinių ugdymo kokybę.

Dalyvavimas kursuose darė tiesioginį poveikį mokytojų profesinių ir asmeninių kompetencijų augimui, mokytojai:
• sužinojo ir įsigilino į TBDP nuostatų pasikeitimus;
• susipažino su naujais reikalavimai dalyko (biologijos, istorijos, matematikos, psichologijos, ekonomikos, anglų kalbos) dėstymui, mokinių darbų vertinimui pagal TBD programos reikalavimus;
• susipažino su naujausia minėtų dalykų dėstymo medžiaga,  literatūra ir naujausiais šaltiniais;
• išstudijavo, įsisavino ir praktiškai įgyvendino TB programos metodinius reikalavimus, publikuojamus OCC (Online Curriculum Centre);
• turėjo daugiau galimybių dalintis patirtimi ir įgūdžiais su kitais pedagogais, dirbančiais pagal TBD ir MYP programas;
• užsimezgė ryšius su užsienio kolegomis, todėl planuosime rengti naujus bendrus projektus;
• praplėtė akiratį, pažino šalį, kurioje dalyvavo mokymuose, jos kultūrą, istoriją;
• patobulino bendravimo multikultūrinėje aplinkoje įgūdžius bei socialinius įgūdžius.

Planuojama 2016 m. vasario mėn. organizuoti konferenciją TB mokyklų tinklo Lietuvoje mokytojams. Konferencijos metu mokytojai, dalyvavę kursuose pristatys įgytą patirtį, praves praktines veiklas.

Mokytojai, dalyvavę kursuose parengs 8 TB DP mokinius dalyvauti TB mokyklų tinklo Lietuvoje mokslo-tiriamųjų darbų pristatymo konferencijoje 2016 m. kovo mėn.

2016 m. gegužės mėn. biologijos mokytojas Aidas Bertulis organizuos gamtos mokslų integruotą projektą TB1 klasės mokiniams, kurio rezultatai atspindės praktinį įgytų žinių taikymą.