« Atgal
Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.
Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių – 5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 mokinių tėvai.
 

GIMNAZIJOS TARYBA 2017-2018 m.m.

Vardas, pavardėIII kl. mokinio mama

Gimnazijos tarybos pirmininkė

Einora Lomeikienė

Alla Chvostova

anglų k. mokytoja

Danguolė Naraveckienė

soc. pedagogė

Daiva Bukelytė

IT mokytoja

Jolanta Valančienė

lietuvių k. mokytoja

Sniegina Raubaitė

geografijos mokytoja

Violeta Karlinskienė

I kl. mokinio mama

Aurelijus Koskus

II kl. mokinio tėvas

Vytautas Karvelis

I-III kl. mokinio tėvas

Tatjana Dinienė

IV kl. mokinio mama

Kasparas Gruslys

I kl. mokinys

Deimilė Jaselskytė

II kl. mokinė

Paulina Maskoliovaitė

III kl. mokinė

Emilija Kiudulaitė

IV kl. mokinė

Beatričė Rastaitytė

TB kl. mokinė

 
Gimnazijos tarybos funkcijos:
  • nustatyti gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;
  • aprobuoti Gimnazijos veiklos programą, šiuos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;
  • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos organizavimo;
  • mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
  • svarstyti naujų gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
  • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą;
  • svarstyti gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą, prižiūrėti gimnazijos ūkinę-finansinę veiklą;
  • skirti atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoti savo atstovą stebėtojo teisėmis į viešo konkurso vadovo vietai užimti komisiją;
  • sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.