« Atgal

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų bendriesiems ir profesiniams ugdymo klausimams spręsti. Tarybą sudaro gimnazijos direktorius, pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese  dalyvaujantys asmenys.

 

PAGRINDINĖS MOKYTOJŲ TARYBOS FUNKCIJOS:

  1. Diskutuoja ir teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginio, metinio veiklos planų, ugdymo plano parengimo ir jų įgyvendinimo.
  2. Aptaria ugdymo(si), mokymo(si) pasiekimų, brandos egzaminų kokybę, vidaus audito rezultatus.
  3. Analizuoja įvairių tyrimų, susijusių su ugdymu, duomenis, priima sprendimus dėl veiklos kokybės tobulinimo.
  4. Diskutuoja ir teikia siūlymus dėl mokinių pasiekimų vertinimo, pedagoginės veiklos tobulinimo.
  5. Aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, pagalbos teikimo būdus.
  6. Renka atstovus į gimnazijos tarybą, mokytojų atestacijos komisiją, bendruomenės telkimo grupę.