« Atgal
Titulinis » Naujienos »

Duomenų rinkimas ir tvarkymas

2018-05-25
Patvirtiname, kad duomenų subjektų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie duomenų davėjus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų davėjai negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei duomenų davėjas asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.
Mes asmens duomenis renkame:
• tiesiogiai iš duomenų subjekto, jam pateikiant savo asmens duomenis (pavyzdžiui duomenų subjektui užpildant (popieriuje) atitinkamas sutarčių grafas (dalis, formas);
Duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis
Tam, kad galėtume sudaryti paslaugų (mokymo) teikimo  sutartį su duomenų subjektu ir ją vykdyti (teikti mokymo paslaugas), tvarkyti duomenis  PUPP ir brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, vertinimo, mokymosi rezultatų sutikrinimo, stojant į kitas mokyklas, tikslais, mes tvarkome šiuos duomenis:
– bendrąją informaciją apie duomenų subjektą, kaip sutarties šalį, kurią mes prašome pateikti sutarties sudarymo metu:
• vardą ir pavardę;
• asmens kodą arba gimimo datą;
• gyvenamosios vietos adresą;
• adresą korespondencijai (jei nesutampa su gyvenamosios vietos adresu);
• telefono numerį;
• elektroninio pašto adresą.
Duomenų gavėjai
Šiuos aukščiau nurodytus asmens duomenis mes galime atskleisti Mokinių registrui ir Nacionaliniam egzaminų centrui.
Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi, turi šias teises:
• Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
• Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
• Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
• Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
• Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
• Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti)